Our environment

(I) Language Building

NTU Language Center image
NTU Language Centerentrance image
Classroom 1F image
2F corridor image
Classroom 2F image
Lounge image

(II) Zhan Shu Lou

Jan-Shu Hall image
Jan-Shu Hall lounge image
Jan-Shu Hall Classroom image
Jan-Shu Hall lounge image
Jan-Shu Hall lounge image
Jan-Shu Hall Classroom image